• Home
  • Biuro Inicjatyw Międzynarodowych – Organizacja pozarządowa

Biuro Inicjatyw Międzynarodowych – Organizacja pozarządowa

Biuro Inicjatyw Międzynarodowych to organizacja pozarządowa powstała w roku 2004 w Krakowie. Prezesem zarządu Stowarzyszenia jest Monika Zamarlik. Obecnie Stowarzyszenie jest w trakcie dynamicznego rozwoju, rozszerza sfery swojej działalności, prowadzi programy międzynarodowe, społeczne, szkoleniowe i eksperckie. Należy do „Grupy Zagranica” i „Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych”. Uzyskuje najlepsze wyniki w konkursach projektów w instytucjach polskich i zagranicznych.

Cele działalności Stowarzyszenia to między innymi:

  • promowanie polskich doświadczeń na arenie krajowej i międzynarodowej w sferach: budowy społeczeństwa obywatelskiego, akcesji do Unii Europejskiej oraz dorobku naukowego, kulturowego oraz biznesowego;
  • działalność na rzecz międzynarodowej współpracy i rozwijania kontaktów społecznych, kulturowych oraz biznesowych;
  • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działanie wspomagające rozwój demokracji;
  • podnoszenie wiedzy dotyczącej społeczeństwa obywatelskiego, przemian demokratycznych oraz gospodarki wolnorynkowej;
  • promowanie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz wzmacnianie międzynarodowej współpracy młodzieży i wolontariatu międzynarodowego;
  • wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

Jednostki pomocnicze i mieszkańcy – Czym dla mieszkańców Krakowa są dzielnice, jak wygląda obecnie współpraca radnych i mieszkańców, czy jest w dzielnicach miejsce na partycypację obywatelską? Czego potrzebujemy dla zwiększenia zaangażowania mieszkańców w sprawy dzielnicy?

Jednostki pomocnicze i władze – Jak wyglądają relacje dzielnic do władz miasta? Jakie są te relacje w stosunku Urząd Miasta i jednostki miejskie a dzielnice oraz radni miasta a radni dzielnic. Jakie wyzwania czekają w tym obszarze, co można zmienić w tych relacjach, żeby usprawnić procesy decyzyjne?

Rola i kompetencje radnych dzielnicowych – Kim jest, a kim mógłby być radny dzielnicy. Kim są jego wyborcy, czy wybrali go spośród siebie czy tylko z karty wyborczej? Czy radny dzielnicy to „urzędnik” od załatwiania czy faktyczny reprezentant interesu społeczności? Czy radni dzielnic to liderzy lokalni? Na jakiego radnego postawić i jak do takiej roli dążyć? Praca grup będzie moderowana, a z każdej dyskusji powstanie notatka, która będzie udostępniona na stronie FPD. Grupy będą pracowały równolegle, więc jest konieczne jest podjęcie decyzji o zapisie do jednej z nich. Pod koniec będzie jednak czas na przedstawienie pracy poszczególnych grup na sesji podsumowującej.

Organizacja pozarządowa (ang. non-government organization, popularny skrót NGO) – organizacja działająca na rzecz wybranego interesu i niedziałająca w celu osiągnięcia zysku.

W prawie międzynarodowym, w odróżnieniu od organizacji międzyrządowych, organizacje pozarządowe grupują nie państwa, lecz osoby fizyczne lub prawne, i z reguły z różnych krajów (najczęściej przyjmuje się, że minimum z trzech). Działają w oparciu o prawo krajowe siedziby organizacji, a powstają w wyniku nie umowy międzynarodowej, ale umowy cywilnoprawnej.

Organizacje pozarządowe bywają nazywane trzecim sektorem, obok sektora publicznego (władz, administracji publicznej) i rynkowego (przedsiębiorców). Organizacje pozarządowe – w odróżnieniu od organów publicznych a podobnie jak przedsiębiorcy – są prywatne i powstają z inicjatywy ich założycieli (prywatnych osób), ale – w odróżnieniu od przedsiębiorstw a podobnie jak władze publiczne – działają w interesie publicznym, a nie prywatnym.