City Camp – podsumowanie

City Camp zainaugurowała sesja inspiracji. Nazwa ta oddaje charakter dalszego przebiegu spotkania, gdyż wystąpienia prelegentów były punktem odniesienia debaty i zostały rozwinięte podczas warsztatów.

Wprowadzenia do tej części dokonał dr Marcin Galent z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Głos oddano następnie dr Małgorzacie Jantos, której prezentacja dotyczyła możliwości współpracy pomiędzy mieszkańcami a samorządem. Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Krakowa przedstawiła przy tym własne doświadczenia w zakresie konsultacji społecznych, wskazując mankamenty wypracowywania porozumienia na linii władze miasta-mieszkańcy. O efektywności mechanizmów konsultacji społecznych opowiedziała z kolei Ewa Stokłuska z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Swoją prezentację wsparła przykładem udanych konsultacji społecznych w londyńskiej dzielnicy Hackney. Dobrymi praktykami w zakresie włączania mieszkańców w sprawy swoich miejskie podzielił się także Łukasz Prykowski – pełnomocnik Prezydenta Łodzi ds. współpracy z NGO. Z wielkim zainteresowaniem spotkała się jego prezentacja nt. tworzenia budżetu partycypacyjnego w łódzkich osiedlach.

Na zakończenie sesji inspiracji Przemek Dziewitek ze Stowarzyszenia „Pracownia Obywatelska” przedstawił projekt „Naprawmy to”.
W debacie do piątki pięciu prelegentów dołączyli Krzysztof Gacek – Radny Dzielnicy Dębniki oraz Małgorzata Radkiewicz – Stowarzyszenie Przestrzeń-Ludzie-Miasto. Debatę zdominowała duża liczba pytań ze strony publiczności, sugerująca że obecnie obowiązujące prawo niekoniecznie służy społecznej aktywizacji.
Po przerwie kawowej uczestnicy udali się na wybrane wcześniej warsztaty.

Krótki opis warsztatów przygotowany przez uczestników:

W ramach warsztatu na temat budżetu obywatelskiego poprowadzonego przez Łukasza Prykowskiego, uczestnicy podjęli próbę stworzenia katalogu cech, jakimi powinien charakteryzować się budżet partycypacyjny.
Na liście znalazły się następujące wskazania:

 • budżet tworzony bezpośrednio przez obywateli
 • decyzje o dofinansowaniu inwestycji/przedsięwzięć wybranych przez mieszkańców są wiążące
 • tworzenie budżetu nie jest jednorazowym aktem, ale procesem dialogu i deliberacji
 • ma określony wymiar – konkretny % środków z budżetu ogólnego zostaje zarezerwowany na budżet utworzony przez obywateli
 • jest upowszechniony – informacja o tworzeniu budżetu powinna dotrzeć do osób zainteresowanych przy pomocy różnorodnych kanałów informacyjnych
 • każdy zainteresowany ma możliwość wzięcia udziału w jego tworzeniu
 • organizator procesu zapewnienia dostęp do ekspertyz i informacji niezbędnych przy tworzeniu budżetu, do szkoleń i warsztatów tematycznych
 • powinien być zintegrowany z procesem tworzenia budżetu ogólnego miasta/dzielnicy
 • jego twórcy powinni mieć na uwadze dobro wspólne, a nie partykularne interesy
 • konieczna ewaluacja po każdym zrealizowanym budżecie
 • proces tworzenia budżetu powinien być cykliczny

W drugiej części warsztatu, odbyła się symulacja dyskusji i głosowania nad przykładowymi projektami budżetu obywatelskiego. O łódzkich doświadczeniach z wprowadzania budżety partycypacyjnego więcej w publikacji „Głos łodzian się liczy” – czyli doświadczenia z budżetem obywatelskim w radach osiedli”
Agnieszka

Jan Niedośpiał z Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańzyka poprowadził warsztaty „Jak organizacje i mieszkańcy mogą współtworzyć i konsultować prawo lokalne?”. Ich uczestnicy podzieleni zostali na trzy grupy, zadaniem których było omówienie kanałów komunikacji pomiędzy mieszkańcami a władzą lokalną: prawa do informacji publicznej, skarg i wniosków z kpa, inicjatywy uchwałodawczej, komisji dialogu obywatelskiego, rady pożytku publicznego oraz konsultacji społecznych. Przedstawiając wyniki nierzadko akcentowali oni potrzebę zmian obowiązującej praktyki i prawa. Dla przykładu: przedstawicielka jednej z grup zwróciła uwagę na konieczność większej dostępności prawa do informacji publicznej i bardziej klarownych decyzji odmowy dostępu do niej. Każdej prezentacji towarzyszył komentarz prowadzącego, który przedstawił obowiązujący stan prawny i często powoływał się na lokalne przykłady.
Prezentowane tematy wzbudziły duże zainteresowanie i zainicjowały ciekawą dyskusję, która uniemożliwiła omówienie wszystkich zagadnień. Aczkolwiek nieocenioną wartością tych warsztatów była obecność wśród uczestników przedstawicieli różnych środowisk i możliwość skonfrontowania ich własnych stanowisk i wyobrażeń na temat prawidłowego funkcjonowania omawianych rozwiązań komunikacyjnych.
Materiały warsztatowe są dostępne do pobrania pod tym adresem.
Darek

Jak tworzyć miejsca, które kochamy? Odpowiedź na to pytanie chcieli uzyskać ci uczestnicy City Campa, którzy zdecydowali się na wybór warsztatów poświęconych placemakingowi. Poprowadziła je Małgorzata Radkiewicz ze Stowarzyszenia Przestrzeń-Ludzie-Miasto. Pierwszym elementem warsztatów było wspólne zastanawianie się czym właściwie jest miejsce i jakie czynniki wpływają na jego tworzenie. Następnie wymieniając swoje ulubione i najmniej lubiane punkty w Krakowie, a następnie szukając wspólnych cech jednych i drugich uczestnicy stworzyli listę atrybutów charakteryzujących przyjazne miejsca. W dalszej części warsztatu uczestnicy rozmawiali m. in. na temat planowania i różnorodnych funkcji przestrzeni publicznych. Ostatnim stacjonarnym punktem warsztatu była dyskusja na temat kilku miejsc na mapie Krakowa i roli jaką spełniają (jakiej nie spełniają i jaką mogłyby spełniać).
Później nastąpiła bardziej praktyczna częsć warsztatu, która rozpoczęła się wspólnym spacerem nad Wisłę, gdzie przy ul. Zabłocie znajduje się niewielki plac/skwer/parking. To miejsce stało sie przedmiotem analizy uczestników warsztatu. Wykorzystując Formularz obserwacji miejsca (z publikacji Jak przetworzyć Miejsce Podręcznik kreowania udanych przestrzeni publicznych), uczestnicy wskazali swoje pomysły na „przywrócenie” tego miesca mieszkańcom, jego słabe i mocne strony. Okazało się, że większość dostrzegła jego spory potencjał rekreacyjny, choć nie zabrakło odmiennych głosów. Warsztat zakończyło krótkie podsumowanie i wspólny spacer z powrotem do MOCAKu.
Marcin

© 2014. All rights reserved.
PRACOWNIA OBYWATELSKA
design Ewa Skrzypiec
code Lech Dulian