Blog współprzewodniczącego KRDPP, nr 1.

Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego wypłynęła od razu na głęboką wodę

Odbyło się dzisiaj ekstraordynaryjne spotkanie Rady. Jego wyjątkowość polegała na konieczności spotkania się w terminie, który regulaminowo pozwoliłby nam wyrazić opinie dotyczące programu współpracy GMK z organizacjami pozarządowymi na rok 2013.

Spotkania ekstraordynaryjne mają do siebie to, że nie pozwalają na wpisanie się w długookresowe plany spotykających się. 
Nie udało się dotrzeć na Radę połowie jej członków. Połowa z nas wystarczyła jednak do regulaminowego wyrażenia opinii w formie uchwały. Opinia poszczególnych członków rozłożyła się na 3 głosy pozytywne, 3 negatywne i 2 wstrzymujące się. Za negatywnym zaopiniowaniem dokumentu przeważył więc rozstrzygający głos wpółprzewodniczącego prowadzącego obrady, czyli mój. 
Czemu byłem przeciwny Programowi współpracy?
Ze względu na niezgodność pomiędzy celami programu a jego założeniami finansowymi. 
Sam Program w swojej konstrukcji jest przejrzystym dokumentem pozwalającym na pozytywną ocenę polityki Miasta, mającej na celu budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Program został przygotowany w standardzie tego typu dokumentów przygotowywanych w wielu miastach w Polsce jako realizacja Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Preambuła Programu jasno określa rezultat współpracy pomiędzy GMK a NGO: 

„Zakładanym rezultatem współpracy jest zwiększenie efektywności działań związanych z realizacją zadań publicznych i dalszy wzrost partycypacji społecznej w rozwiązywaniu problemów lokalnych.”

Znajduje to odzwierciedlenie w celach strategicznych współpracy:

  1. zwiększenie zaangażowania mieszkańców Krakowa w życie publiczne, w tym w rozwiązywanie problemów lokalnych;
  2. szersze uspołecznienie procesów decyzyjnych i wykonawczych w Gminie Miejskiej Kraków oraz zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych;
  3. wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego organizacji pozarządowych działających na terenie Krakowa;
  4. wzmocnienie kapitału społecznego Krakowa;
  5. zwiększenie efektywności usług publicznych świadczonych przez Gminę Miejską Kraków.
Powyższe zapisy Programu nie znajdują jednak odzwierciedlenia w załączniku nr 1 do ProgramuPriorytetowe zadania publiczne zaplanowane przez Gminę Miejską Kraków do realizacji we współpracy
z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku
Załącznik, będący de facto budżetem Programu, pokazuje strukturę wydatków uniemożliwiającą realizację celów i osiągniecie rezultatów programu, pozostawiając na działania stricte obywatelskie 0,13% planowanego budżetu
1. Pomoc społeczna – 37 831 677 zł
2. Integracja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem – 642 000 zł

3. Działalność charytatywna – 592 400 zł
4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – 793 292 zł
5. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym (DPSy) – 4 059 210 zł
6. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy – 50 000 zł
7. Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych (partycypacja) – 15 000 zł
8. Wypoczynek dzieci i młodzieży – 350 000 zł
9. Kultura i sztuka – 3 790 000 zł (z tego 3 390 000 na priorytetowe festiwale)
10. Kultura fizyczna i sport – 2 000 000 zł
11. Ekologia – 20 000 zł
12. Promocja i organizacja wolontariatu – 15 000 zł
13. Przeciwdziałanie uzależnieniom – 300 000 zł
14. Działalność na rzecz wzmocnienia potencjału NGO – 35 000 zł

Powyższy, całkowity, barak proporcji wynika zapewne z braku programu sektorowego GM Kraków, dotyczącego Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Kapitału Społecznego, który powinien zostać przygotowany w możliwie najszybszym czasie (będzie to również wpisywało się w realizację Strategii Rozwoju Kraju wskazującej wśród priorytetowych obszarów rozwój kapitału społecznego). Przygotowanie takiego programu powinno być jednak poparte realizacją zadań nakierowanych ściśle na budowanie społeczeństwa obywatelskiego w Krakowie a to wymaga znacznego przesunięcia akcentów. Realizacja przez Gminę usług publicznych zamawianych w organizacjach pozarządowych nie może odbywać się kosztem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Taka strategia będzie hamowała rozwój Krakowa, jako miasta aktywnych obywateli biorących udział w życiu miasta. To z kolei, będzie miało negatywny wpływ na wzmacnianie wspólnot lokalnych w dzielnicach miasta, bez których nie będzie możliwy rozwój funkcji metropolitalnych Krakowa. 
Przemek Dziewitek – współprzewodniczący KRDPP
© 2014. All rights reserved.
PRACOWNIA OBYWATELSKA
design Ewa Skrzypiec
code Lech Dulian