GRUPA TEMATYCZNA INTEGRACJA I KAPITAŁ SPOŁECZNY

INTEGRACJA

Komunikacja

 • słaba promocja podejmowanych działań, np.organizowanych przez istniejące instytucje kultury

 • brak kanałów komunikacji między mieszkańcami, np. samopomoc, wymiana

 • niewykorzystany lokalny potencjał, kapitał ludzki, brak wiedzy na temat ciekawych os. mieszkających w dzielnicy

Miejsca

 • brak miejsc spotkań, nierównomiernie rozłożone w dzielnicy miejsca integracji

 • brak „centrum Łęgu”

 • brak kawiarni

 • brak lokali gastronomicznych

 • zaprzestane działaniu w kwestii rewitalizacji hangaru

Oferta

 • ograniczona liczba oferty kulturalnej dla mieszkańców, z wyjątkiem dużych imprez masowych

 • mniej lokalnych wydarzeń kulturalnych np. festyny w okolicach pasa startowego

 • niewystarczająca oferta dla młodzieży, dot. rozwoju zainteresowań

EDUKACJA

Infrastruktura

 • niewystarczająca liczba przedszkoli oraz żłobków (samorządowych)

Relacje

 • postawa rywalizacyjna między uczniami

 • brak wiedzy jak nie stać się ofiarą przemocy, oszustwa

 • relacja uczeń-nauczyciel oparta na władzy nie autorytecie

POSTAWA OBYWATELSKA

Współpraca między organizacjami i instytucjami

 • brak wiedzy na temat organizacji, instytucji działających na terenie dzielnicy

 • niewystarczająco skuteczne kanały komunikacji między radnymi a mieszkańcami

 • niskie zaufanie do instytucji (np. Rada Dzielnicy, Policja)

 • wątpliwości czy radni reprezentują całą część dzielnicy, a nie tylko miejsce, z którego pochodzą

 • nieobecność niektórych radnych na wydarzeniach w okręgu

 • brak efektów spotkań z przedstawicielami UMK

 • brak otwartości (na możliwości dialogu) ze strony urzędników miejskich

Wspólnota sąsiedzka

 • skupienie się mieszkańców osiedla głównie na problemach wspólnoty mieszkaniowej

 • skłonność do izolacji w mniejszych wspólnotach (mieszkańcy domków jednorodzinnych, nowych osiedli oraz pozostałej zabudowy wielorodzinnej)

Aktywność obywatelstwa i poczucie sprawczości

 • brak informacji w czym mieszkańcy mogą brać udział np. BO

 • przekonanie, że ludzie nie chcą się angażować

 • problem z zaangażowaniem większej liczby osób, w dłuższej perspektywie

 • małe zainteresowanie wolontariatem

 • brak wrażliwości w młodzieży

Tożsamość

 • świadomość mieszkańców o stereotypowym postrzeganiu jako miejsca o niskim poziomie bezpieczeństwa (zwłaszcza Łęg)

 • niewystarczające wykorzystanie historii miejsca i tożsamości nawiązującej do lotnictwa

 • brak podkreślania własnej tożsamości (odrębnej od NH)
© 2014. All rights reserved.
PRACOWNIA OBYWATELSKA
design Ewa Skrzypiec
code Lech Dulian