GRUPA TEMATYCZNA KULTURA

Zróżnicowana kultura

 • zajęcia w Domach Kultury nie są zróżnicowane
 • brak ewaluacji zajęć, informacji zwrotnej o zajęciach, szczególnie na os. Przewóz i Rybitwy
 • brak diagnozy potrzeb osób, które nie uczestniczą w zajęciach w domach kultury
 • grupy wykluczone/nieuczestniczące w kulturze: mężczyźni po 25 roku życia
 • problemem jest młoda, agresywna młodzież, być może wynika to z braku oferty kulturalnej  dla niej
 • brak działań integrujących osoby młode i starsze
 • dużo działań kulturalnych, które nie są realizowane razem ze społecznością lokalną; kultura robiona “tyłem do społeczności”

Dostępna kultura

 • brak ogólnodostępnych, bezpłatnych  miejsc, otwartych na różnorodne inicjatyw; formy centrum społecznego lub centrum społeczności lokalnej
 • jest pewna grupa osób, dla których odpłatne zajęcia w Domach Kultury są nieosiągalne (np. rodziny wielodzietne)
 • brak systemu informacji o wydarzeniach kulturalnych jak również przepływu informacji między mieszkańcami
 • brak ogólnodostępnych tablic informacyjnych
 • mało działań odzyskujących tożsamość dzielnicy
 • likwidacja bibliotek
 • niskie dofinansowanie Domów Kultury (ścinanie etatów, dużo zajęć jednego typu)
 • instytucje kultury są niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz z osobami z dziećmi w wózkach
 • brak refleksji nad ofertą kulturalną dla osób z różnymi typami niepełnosprawności
 • niedoinwestowane instytucje kultury np. kino Wrzos, w opozycji do nowootwieranych galerii handlowych czy multipleksów
 • niezagospodarowane podwórka, które mogą stać się miejscem aktywności kulturalne

Problemy społeczne Podgórza

 • młodzi agresywni ludzie, ich agresja może wynikać z braku oferty kulturalnej skierowanej do tej grupy i braku przestrzeni publicznych, w których można spędzać czas
 • problemy związane z polityką czynszową miasta – dużo pustostanów na terenie Podgórza, upadające lokale usługowe, eksmisje
 • brak zdiagnozowania terenu Płaszowa pod względem problemów społecznych
© 2014. All rights reserved.
PRACOWNIA OBYWATELSKA
design Ewa Skrzypiec
code Lech Dulian