I Spotkanie Obywatelskiego Panelu Dzielnicowego w Dębnikach

2 lipca 2015 roku w siedzibie Rady Dzielnicy VIII odbyło się pierwsze spotkanie Obywatelskiego Panelu Dzielnicowego w ramach projektu „Dzielnice Planują!” realizowanego przez Stowarzyszenie „Pracownia Obywatelska”.

OBEJRZYJ NAGRANIE.

Celem projektu jest stworzenie Planu Rozwoju Dębnik, którego horyzont obejmie najbliższe kilka lat.

W pierwszym spotkaniu wzięło udział 12 osób z Panelu, 4 reprezentantów Pracowni Obywatelskiej, całość poprowadził niezależny moderator, Rafał Garpiel.

 TUTAJ ZNAJDZIESZ ZDJĘCIA.

Po oficjalnym otwarciu spotkania i przedstawieniu się uczestniczek i uczestników Panelu, Piotr Marczyk z Pracowni Obywatelskiej przedstawił raport z badań przeprowadzonych w dzielnicy w okresie od kwietnia do czerwca 2015 przez zespół badawczy z Instytutu Spraw Publicznych oraz Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Raport z badań został też w całości udostępniony uczestnikom i uczestniczkom Panelu.

W krótkiej dyskusji o raporcie uczestniczki i uczestnicy wyrazili m.in. chęć pogłębienia diagnozy o własne refleksje dotyczące słabych i mocnych stron poszczególnych obszarów Dębnik, była też przy tej okazji mowa o horyzoncie finansowym Planu Rozwoju – wyjaśniono, że ma on dotyczyć nie tylko inwestycji i rozwiązań mieszczących się w budżecie, którym dysponuje Rada Dzielnicy, ale wykraczać poza niego. Oznacza to włączenie zarówno rozwiązań bezkosztowych – opartych np. o aktywność mieszkańców oraz z drugiej strony – rozwiązań, których realizacja leży po stronie Rady i Urzędu Miasta.

Kolejną częścią spotkania była praca warsztatowa. Najpierw samodzielnie, a potem w czteroosobowych grupach, członkowie Obywatelskiego Panelu Dzielnicowego sporządzali listę palących problemów i najistotniejszych wyzwań rozwojowych, które stoją przed Dębnikami.

Problemy i wyzwania spisane podczas warsztatów

 • opanowanie chaosu urbanistyczno-komunikacyjnego

 • opracowanie nowej koncepcji obsługi komunikacji zbiorowej z uzwględnieniem obecnych rozwiązań

 • dążenie do poprawy estetyki wzdłuż głównych traktów komunikacyjnych (np. ul. Kobierzyńska!)

 • uchwalenie całościowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Dębnik

 • opracowanie spójnego systemu infrastruktury drogowej, rowerowej i pieszej

 • rozwój sieci komunikacji miejskiej

 • poprawa infrastruktury transportowej na peryferiach dzielnicy

 • lepsze połączenia międzydzielnicowe oraz wewnątrzdzielnicowe (m.in. kładka Dębniki-Salwator, żegluga pasażerska (promy)

 • poprawa estetyki przestrzeni dzielnicy – np. zakaz umieszczania nachalnych bilbordów

 • Powiązanie rozwoju dzielnicy z planami miasta – równoległa budowa zaplecza oświatowego, kulturalnego i opieku zdrowotnej wraz z planowanymi inwestycjami budownictwa mieszkaniowego

 • integracja i aktywizacja społeczna mieszkańców: “poznaj swego sąsiada”

 • zorganizowanie grupy lobbingowej dzielnicy

 • określenie centralnego/integrującego miejsca spotkań

 • stworzenie infrastruktury społecznej oraz rewitalizacja blokowisk

 • zniesienie barier (ogrodzeń) międzyosiedlowych

 • zabezpieczenie atutów dzielnicy, tj. terenów zielonych – zabudowa przyjazna mieszkańcom, ochrona terenów zielonych na osiedlach

 • wykorzystanie historycznych perełek dzielnicy (skałki Twardowskiego, Bodzów, kapliczki, forty, itp.)

 • stworzenie systemu terenów parkowych z infrastrukturą rekreacyjno-sportową i “otwarcie się na Wisłę” (kładka Dębniki-Salwator)

 • połączenie wszystkich zielonych obszarów ścieżkami pieszo-rowerowymi

Praca zakończyła się wyłonieniem trzech obszarów tematycznych, obejmujących wypisane problemy i wyzwania. Nad tymi obszarami przed najbliższe dwa miesiące pracować będzie grupy tematyczne. Będą to odpowiednio:

 1. Grupa urbanistyczno-infrastrukturalna, która zajmie się planowaniem przestrzennym, komunikacją i transportem, problemem zwanym popularnie „samowolką deweloperską”, itp.;

 1. Grupa społeczno-kulturalna, która pochyli się zarówno nad zagadnieniem integracji mieszkańców w obrębie osiedli i całej dzielnicy, jak i nad dostępnością usług społecznych (przedszkola, szkoły, domy kultury);

 1. Grupa przyrodniczo-rekreacyjna, która skupi się na kompleksowym rozpatrzeniu problematyki dębnickiej zieleni, biorąc pod uwagę jej walory przyrodnicze, a także funkcje społeczne, rekreacyjne i turystyczne.

W każdej grupie wyłoniono lidera lub liderkę, który będzie odpowiadał za animowanie prac grupy przy organizacyjnym wsparciu opiekunki Dzielnicy.

W trakcie dyskusji podsumowującej zwrócono także uwagę na aspekt estetyczny, którego nie da się wyodrębnić w formie osobnej grupy, ale jako istotny element planowania dzielnicy powinien być obecny w pracy wszystkich grup.

Dalsze prace Obywatelskiego Panelu Dzielnicowego będą się toczyły się w wyżej wymienionych grupach, których zadaniem będzie bardziej szczegółowe opracowanie wybranych tematów. W okresie wakacyjnym planujemy również dodatkowe działania włączające w powstawanie Planu osoby spoza Panelu. Najbliższe terminy spotkań zostaną podane wkrótce.

Zachęcamy do dzielenia się uwagami i komentarzami do wyników prac Panelu! Państwa refleksje prosimy wysyłać mailem na adres: weronika.smigielska@pracowniaobywatelska.pl

© 2014. All rights reserved.
PRACOWNIA OBYWATELSKA
design Ewa Skrzypiec
code Lech Dulian