Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Z gąszczu procedur powoli wyłania się Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Znamy już kandydatów spośród, których 17 maja na Walnym Zebraniu Krakowskich Organizacji Pozarządowych wybierzemy Radę.
Pracownia ma swojego kandydata w osobie Przemka Dziewitka.

Tutaj można zobaczyć listę kandydatów wraz z profilami opisującymi doświadczenie oraz plan pracy w Radzie.

Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego po jej powołaniu będzie realizowała w szczególności następujące zadania:

  • opiniowanie projektów strategii i polityk miejskich,
  • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz dotyczących współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi,
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Tryb powoływania członków oraz organizację i działanie Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego określiła Rada Miasta Krakowa w uchwale Nr XXXIV/432/11 z dnia 21 grudnia 2011 r.

© 2014. All rights reserved.
PRACOWNIA OBYWATELSKA
design Ewa Skrzypiec
code Lech Dulian