• Home
  • Świat
  • Legalizacja pobytu cudzoziemców – UE i wizy
1 kwietnia 2019

Legalizacja pobytu cudzoziemców – UE i wizy

Przez 0 1906 Views

Obywatele krajów spoza Unii Europejskiej, którzy chcą wjechać do Polski, muszą posiadać wizę. Poświadcza ona zgodę kraju na wjazd oraz pobyt danej osoby na jego terytorium. Wizę można uzyskać przed wyjazdem w konsulacie polskim. Istnieje kilka typów wiz. Wiza Schengen czyli C, wydawana cudzoziemcom, zamierzającym przebywać w Polsce lub w którymś z państw obszaru Schengen (do 90 dni w ciągu 180 dni).

Okres ten liczony jest od daty pierwszego wjazdu. Wydaje się ją również tym cudzoziemcom, którzy chcą poruszać się po terytorium Schengen w celu tranzytu na przykład pociągiem lub samochodem. Kolejną wizą jest krajowa D. Uprawnia ona do do wjazdu i ciągłego pobytu w Polsce lub też kilku następujących po sobie pobytach, trwających dłużej niż 90 dni w okresie ważności wizy.

Okres takiej wizy nie może przekroczyć jednego roku. Jeśli obcokrajowiec chce pozostać w Polsce dłużej, musi po tym okresie ubiegać się o nową wizę u polskiego konsula za granicą lub o kartę pobytu. Różne są cele wydawania wiz. O ich rodzajach mówią oznaczenia na nich w postaci cyferek, od 01 cel turystyczny do 23 w innym celu. Od 11. 06. 2017 roku został zniesiony obowiązek posiadania wizy przez obywateli Ukrainy, podróżujących do Unii Europejskiej. Pobyt w ramach ruchu bezwizowego nie może jednak trwać dłużej niż 90 dni w ciągu 180 dniowego okresu. Obywatele Ukrainy mogą wykonywać pracę na terytorium Polski pod warunkiem posiadania oświadczenia o zamiarze powiedzenia wykonywania pracy lub też zezwolenia na pracę.

Cudzoziemiec, planujący przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące, może ubiegać się o pozwolenia na pobyt czasowy. Jest on wydawany na 3 lata. Co ważne, pozwolenie takie nie przedłuża się automatycznie. Obcokrajowiec musi starać się o jego przedłużenie. Uzyskanie takiego zezwolenia, należy poprzeć odpowiednimi argumentami i posiadać odpowiednie dokumenty. Mogą to być: podjęcie lub kontynuacja pracy w Polsce, prowadzenie działalności w naszym kraju, podjęcie lub kontynuacja nauki, prowadzenie badań naukowych, bycie niepełnoletnim dzieckiem cudzoziemca, który przebywa w Polsce na podstawie wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy.

Cudzoziemiec ubiegający się o pobyt czasowy, składa odciski linii papilarnych i następnie umieszczane na karcie pobytu. Zdarzają się też sytuacje, kiedy postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, zostaje odmówione. W momencie udzielenia zezwolenia na pobyt stały, udzielono mu zgody na pobyt ze względów humanitarnych, azylu, status uchodźcy, przebywa poza granicami Polski, został zatrzymany w ośrodku dla uchodźców lub odbywa karę pozbawianie wolności lub też jest tymczasowo aresztowany. Należy również pamiętać, że samo przystawienie stempli w paszporcie, potwierdzające złożenie wniosku nie upoważnia do przekroczenia granicy. W przypadku gdy posiada w dokumencie podróży taką pieczątkę, jest uprawniony do wjazdu na na terytorium Polski w ruchu bezwizowym wyłącznie, jeżeli nie wykorzystał, w okresie i przed procedurą oraz w jej trakcie, 90 dni pobytu w okresie 180 dniowym. Jeśli okres pobytu w ruchu bezwizowym został wykorzystany, ponowny wjazd do Polski może odbyć się na podstawie wizy długoterminowej.

  Świat
Skomentuj