Mieszkańcy skonsultowali Plany Rozwoju Dzielnic

Plany Rozwoju Dzielnic opracowywane są w Czyżynach, Dębnikach i Podgórzu. Zawierają priorytety, cele, uzgodnione z mieszkańcami kierunki rozwoju. Plany te zostaną przyjęte przez Rady Dzielnic w formie uchwały i będą stanowić punkt odniesienia w dalszych działaniach. W listopadzie z projektami Planów zapoznali się mieszkańcy dzielnic. Do zebranych od nich opinii i uwag odniosą się w styczniu Obywatelskie Panele Dzielnicowe, grupy złożone z mieszkańców i radnych danej dzielnicy, które od czerwca pracują nad utworzeniem Planów. Panele zaplanują także promocję rozwiązań zawartych w Planie oraz sposoby monitorowania jego wdrażania. W lutym projekty Planów zostaną poddane głosowaniu przez Rady Dzielnic.

Zapoznaj się z uwagami zgłoszonymi przez mieszkańców!

DĘBNIKI | PODGÓRZE | CZYŻYNY

Podczas ośmiu  spotkań konsultacyjnych w listopadzie mieszkańcy dzielnic mieli okazje zapoznać się z treścią Planów, zadać pytania ich autorom oraz podzielić się swoimi opiniami. Plany zostały zaprezentowane na dużych ułatwiających czytanie planszach, w salach spotkań dostępna była mapa dzielnicy, materiał do konsultacji został też opublikowany w internecie. Podczas spotkań nie brakowało emocji: mieszkańcy wyrażali swoje zdanie na temat zapisanych punktów Planów, często też zgłaszali swoje propozycje do dopisania. Dzięki obecności radnych dzielnicowych i autorów Planu, wiele wątpliwości mieszkańców rozwiewanych było na bieżąco.

Nad procesem tworzenia Planów czuwa Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska, która w partnerstwie z Wydziałem Rozwoju Miasta realizuje projekt “Dzielnice Planują” finansowany z Funduszy EOG. Tworzenie Planów Rozwoju to nie jedyne działanie w ramach projektu. Wiosną 2015 odbyła się Akademia Inicjatorów Lokalnych wzmacniająca kompetencje lokalnych aktywistów i radnych, a od sierpnia funkcjonuje Bank Wspierania Partycypacji, który pomaga aktywnym mieszkańcom, służąc profesjonalnymi, bezpłatnymi poradami i usługami udzielanymi przez ekspertów doświadczonych w tematyce miejskiej partycypacji. W marcu w ramach projektu odbędzie się Małopolskie Forum Praktyków Partycypacji

© 2014. All rights reserved.
PRACOWNIA OBYWATELSKA
design Ewa Skrzypiec
code Lech Dulian