Partycypacyjne Plany Rozwoju Dzielnic – podsumowanie

 

Partycypacyjne Plany Rozwoju Dzielnic w Krakowie opracowywane były przez Obywatelskie Panele Dzielnicowe. Jest to autorska metoda, wypracowana przez nas na potrzeby projektu „Dzielnice Planują!” (uwaga metodologiczna: łączy ona elementy Panelu Ekspertów i Grup Tematycznych, nie jest natomiast podobna do Panelu Obywatelskiego). W każdej dzielnicy grupy złożone z mieszkańców oraz radnych dzielnicowych zgłaszały postulaty do realizacji w wyodrębnionych wcześniej przez panelistów obszarach tematycznych.  

Następnie postulaty poddane zostały konsultacjom społecznym oraz weryfikacji formalno-prawnej. Po konsultacjach oraz weryfikacji do zgłoszonych uwag jeszcze raz odnosili się paneliści, opracowane ostatecznie dokumenty przedstawiono Radom Dzielnic. Na tym etapie w każdej dzielnicy radni mogli zgłaszać poprawki do Planów.

SONY DSC

Spotkanie konsultacyjne w Podgórzu

Niektóre z postulatów zawartych w Planach Rozwoju wychodzą poza powszechnie/tradycyjnie rozumiane zadania dzielnic. Opieraliśmy się na założeniu, że dzielnice mogą wychodzić poza swoje kompetencje – za pomocą wnioskowania (par 3 pkt 3 oraz par 5 Statutów Dzielnic Miasta Krakowa), wnoszenia spraw pod obrady miejskich komisji czy interpelowania na Radzie Miasta (par 11 pkt 4) lub inicjatywy uchwałodawczej (par 36 pkt 1). Najnowsze statuty zwiększają funkcje rzeczniczo-lobbingowe dzielnic, które naszym zdaniem właściwie wykorzystywane mogą przyczynić się do wzmocnienia roli jednostek pomocnicznych w mieście.

Rada Dzielnicy XIII Podgórze przyjęła swój Plan przy minimalnej ilości poprawek (rozszerzających niektóre zadania) na sesji kwietniowej.

Rada Dzielnicy XIV Czyżyny przyjęła Plan z nieco większą ilością poprawek, głównie rozszerzających (zadania i obszary – m.in. kwestie bezpieczeństwa), ale i uszczuplających niektóre zadania (ze względu na kwestie ochrony przyrody czy dostępności terenów zielonych). Dodatkowo w dzielnicy XIV do nadsyłanych w ciągu kilku tygodni uwag radnych odnosili się na bieżąco paneliści. W przypadku sprzeciwu wobec jednej propozycji, radni przekształcili ją w bardziej odpowiadającą mieszkańcom.

11720536_870111563055289_1434604143_n

Spotkanie Obywatelskiego Panelu Dzielnicowego w Dębnikach

W dzielnicy VIII Dębniki dodatkowo 10.03. oraz 4.04. odbyliśmy indywidualne spotkania członków i członkiń zespołu projektowego z przewodniczącym Rady Dzielnicy, radną będącą członkinią panelu oraz radnym niebiorącym dotychczas udziału w procesie. Wyjaśnialiśmy i dyskutowaliśmy nad konkretnymi uwagami i postulatami. Po tych spotkaniach radni zapowiedzieli przekształcenie dokumentu Planu według kryteriów nie obszarowych, ale kompetencyjnych (np. które z nich przyporządkować do Rady Dzielnicy jako zadania, a które jako poparcie Rady Dzielnicy dla wniosków mieszkańców do Miasta czy do Sejmu). 18.04. opiekunka merytoryczna projektu uczestniczyła w spotkaniu Polskiego Klubu Ekologicznego, wstępnie rozmawiając o stworzeniu szerszej koalicji lobbingowej wśród organizacji krakowskich, mającej podjąć jeden z postulatów dębnickich na poziomie sejmowym. Radni z Dębnik przygotowali materiał odnoszący się do konkretnych punktów Planu w dniu 6.05., który tak jak w przypadku dwóch pozostałych dzielnic został przekazany panelistom. Do uwag radnych odniósł się jeden z panelistów dopiero w dniu sesji. Uwaga dotyczyła ogólnej propozycji przeformułowania wniosków opiniowanych przez Radę negatywnie.

Rada Dzielnicy VIII nie przyjęła na sesji majowej Planu Rozwoju Dzielnicy. Rada chce kontynuować pracę z panelistami nad dalszym doprecyzowaniem Planu Rozwoju.

 

Panele składały się z następujących uczestników:

  • Dębniki:

Urszula Twardzik
Piotr Rusocki
Jolanta Kapica
Lucyna Marszałek
Sebastian Ociepka
Krzysztof Gacek
Rafał Torba
Marcin Wcisło
Grzegorz Niemczyk
Małgorzata Przybyszewska
Maria Potempa
Monika Karolczuk
Łukasz Balon
Jakub Walawender
Sybilla Borowicka
Małgorzata Kostrz
Katarzyna Karska
Sławomir Siekacz
Magdalena Matłok
Marcin Matysik

 

  • Podgórze:

Jacek Bednarz
Magda Modzelewska
Jacek Młynarz
Patrycja Trębacz
Paweł Kubisztal
Berenika Błaszak
Ania Piątek
Zofia Fenikowska
Krystyna Burczyk
Maciej Otrebski
Piotr Kozanecki
Tomasz Leniartek
Barbara Kaczorowska
Olga Getler

 

  • Czyżyny:

Andrzej Pietrzyk
Maciej Michnej
Tomasz Brożek
Antoni Wójtowicz
Dorota Glowacka-Prus
Michał Kowalówka
Beata Flank
Anna Grajcarek
Jerzy Wożniakiewicz
Łukasz Cieślik
Marta Tatulińska
Weronika Szelęgiewicz
Dominika Dąbrowska-Hojnor
Bartłomiej Misiak
Teresa Zięba
Olga Podsiadło
Beata Salwińska
Katarzyna Walczak
Halina Jaroszewska
Beata Szafraniec
Michał Franczyk

© 2014. All rights reserved.
PRACOWNIA OBYWATELSKA
design Ewa Skrzypiec
code Lech Dulian