Plany Rozwoju Dzielnic

Projekt ten ma na celu wzmocnienie Dzielnic, poprzez przygotowanie innowacyjnych na gruncie krakowskim dokumentów planujących ich rozwój w perspektywie wieloletniej. Planowanie strategiczne jako metoda zarządzania pozwala usystematyzować wiedzę o problemach i wyzwaniach stojących przed daną instytucją: określić potencjały, możliwości i mocne strony oraz wyznaczyć obszary priorytetowe dla działań.

Wspólna praca strategiczna radnych i mieszkańców pozytywnie wpłynie na rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Krakowie. W ramach projektu “Dzielnice Planują!” Rady Dzielnic otrzymają narzędzia do bardziej ścisłej współpracy z mieszkańcami: Plany Rozwoju Dzielnic.

Proponowana przez nas metoda Planu Rozwoju Dzielnicy łączy w sobie strategiczne planowanie z aktywizacją lokalnej społeczności.

Dzięki współpracy z Wydziałem Rozwoju Plany zostaną wpisane w aktualizowaną właśnie Strategię Rozwoju Miasta Krakowa.

W związku z powyższym zaprosiliśmy do współpracy trzy Dzielnice, które w ramach projektu otrzymają wsparcie w przygotowaniu Planów według następującej ścieżki:

  1. Dla każdej dzielnicy, wspólnie z naukowcami Uniwersytetu Jagiellońskiego, przeprowadzone zostaną badania diagnozujące potrzeby i oczekiwania mieszkańców, których wyniki zostaną szeroko rozpowszechnione.

  2. Radnych oraz aktywistów z wybranej dzielnicy zaprosimy do Dzielnicowego Panelu Ekspertów (około 10 osób), który spotykać się będzie pomiędzy czerwcem a listopadem. Eksperci opracują założenia Planu – priorytety rozwojowe dla Dzielnicy. Zapewnimy obecność opiekuna dzielnicowego oraz moderatora podczas spotkań. Przejrzystość prac zostanie zapewniona poprzez upublicznianie raportów cząstkowych oraz nagrań ze spotkań.

  3. Radnym i aktywistom zasiadającym w Panelach Ekspertów zostanie umożliwione wcześniej wzięcie udziału w Akademii Inicjatorów Lokalnych (6-dniowym cyklu szkoleniowym realizowanym w miesiącach kwiecień-maj). Szczegółowe informacje dotyczące Akademii prześlemy Państwu jeszcze w tym tygodniu.

  4. Efekty prac Paneli Ekspertow zostaną poddane otwartym konsultacjom społecznym współorganizowanym z Wydziałem Rozwoju Miasta, a następnie po rozpatrzeniu zebranych w ich toku uwag przedłożone Radzie Dzielnicy w formie projektu uchwały kierunkowej (wrzesień-listopad 2015).

  5. Przygotowane i przyjęte przez Państwa Dzielnice Plany Rozwoju zostaną zaprezentowane podczas Krakowskiego Forum Praktyków Partycypacji – dwudniowego wydarzenia kończącego projekt (marzec 2016), w którym wezmą udział radni, urzędnicy, organizacje pozarządowe oraz aktywiści społeczni.

Szczegółowy tok realizacji Planów będzie przedmiotem uzgodnień z Zarządami wybranych Dzielnic.

 

Dodatkowe informacje:

Opiekun merytoryczny projektu – Piotr Marczyk, mail: piotr@pracowniaobywatelska.pl, tel: 604 335 499;

© 2014. All rights reserved.
PRACOWNIA OBYWATELSKA
design Ewa Skrzypiec
code Lech Dulian