Dzielnice planują!

Projekt “Dzielnice Planują!”, przeprowadzony w 2014/2015 roku miał za zadanie wzmocnić dialog społeczny na poziomie Dzielnic Krakowa poprzez zwiększenie kompetencji jego aktorów: aktywistów i radnych, upowszechnienie stosowania narzędzi partycypacji (budżet obywatelski, inicjatywa lokalna) oraz stworzenie możliwości strategicznego planowania rozwoju społeczności lokalnych w formule Partycypacyjnych Planów Rozwoju Dzielnicy.

Partnerem projektu był Wydział Rozwoju Miasta UMK, odpowiedzialny w mieście za planowanie strategiczne i konsultacje społeczne.

PO_papier_v3_s

Akademia Inicjatorów Lokalnych

Akademia Inicjatorów Lokalnych – cykl szkoleniowy, który miał na celu wykształcenie grupy kompetentnych liderów, potrafiących mobilizować aktywność obywatelską. W ramach Akademii odbyły się dwie ścieżki tematyczne: jedną skoncentrowaną na Inicjatywie Lokalnej jako narzędziu włączania się mieszkańców w realizację zadań publicznych, drugą zaś poświęconą rozwojowi kompetencji animacyjnych osób, które posiadają już doświadczenie w pracy z mieszkańcami i dla mieszkańców.

Regulamin Akademii

W ramach Akademii Inicjatorów lokalnych podniesiono wiedzę i kompetencję grupy 28 osób oraz przełamano stereotypy dotyczące współpracy z Radami Dzielnic. Podczas Akademii utworzyły się dwie grupy inicjatywne, planujące Inicjatywy Lokalne – SOS Sadzimy Ogrody Społeczne oraz Wysadzamy Ekrany. W wyniku Akademii Inicjatorów Lokalnych w Krakowie została zrealizowana pierwsza inicjatywa lokalna: „Wysadzamy ekrany„.

 

Partycypacyjne Plany Rozwoju Dzielnicy

Planowanie strategiczne jako metoda zarządzania pozwala usystematyzować wiedzę o problemach i wyzwaniach stojących przed daną instytucją: określić potencjały, możliwości i mocne strony oraz wyznaczyć obszary priorytetowe dla działań.  Wspólna praca strategiczna radnych i mieszkańców doprowadziła do sformułowania trzech Planów Rozwoju Dzielnic.

Proponowana przez nas metoda Planu Rozwoju Dzielnicy łączy w sobie strategiczne planowanie z aktywizacją lokalnej społeczności. Dzięki współpracy z Wydziałem Rozwoju Miasta Plany zostaną wpisane w strukturę aktualizowanej właśnie Strategii Rozwoju Krakowa.

 ZAPOZNAJ SIĘ W OPISEM PRAC NAD PLANAMI ROZWOJU!

ZOBACZ PRZYJĘTE PRZEZ RADY DZIELNIC PLANY!

DĘBNIKI  |  PODGÓRZE  |  CZYŻYNY 

W projekcie wzięły udział trzy Dzielnice: Dębniki, Podgórze i Czyżyny, które w ramach projektu otrzymały wsparcie w przygotowaniu Planów według następującej ścieżki:

  1. Dla każdej dzielnicy, wspólnie z naukowcami Uniwersytetu Jagiellońskiego, przeprowadzone zostały badania diagnozujące potrzeby i oczekiwania mieszkańców, których wyniki zostaną szeroko rozpowszechnione.

  2. Radnych oraz aktywistów z wybranej dzielnicy wzięli udział w pracy Obywatelskiego Panelu Dzielnicowego (około 10 osób), który spotykać się będzie raz w miesiącu pomiędzy czerwcem a listopadem. Eksperci opracują założenia Planu – priorytety rozwojowe dla Dzielnicy. Zapewniamy obecność opiekuna dzielnicowego oraz moderatora podczas spotkań. Przejrzystość prac zostanie zapewniona poprzez upublicznianie raportów cząstkowych oraz nagrań ze spotkań.

  3. Efekty prac Obywatelskiego Panelu Dzielnicowego zostały poddane otwartym konsultacjom społecznym współorganizowanym z Wydziałem Rozwoju Miasta, a następnie po rozpatrzeniu zebranych w ich toku uwag przedłożone Radzie Dzielnicy w formie projektu uchwały (wrzesień-listopad 2015). Szczegółowy tok realizacji Planów będzie przedmiotem uzgodnień z Zarządami wybranych Dzielnic.

Plan Rozwoju przyjęły do tej pory dzielnice Podgórze i Czyżyny.

Bank Wspierania Partycypacji

W czerwcu 2015 powstał Bank Partycypacji, poprzez który wspieraliśmy społeczności lokalne, radnych dzielnicowych i działaczy organizacji pozarządowych zapleczem merytorycznym usług doradczych, animacyjnych, moderacyjnych o tematyce miejskiej (prawo, PR, ciała dialogu, planowanie przestrzenne, dokumenty strategiczne). Logistyczną obsługę oferty usprawniła przygotowana w tym celu aplikacja internetowa.

Bank Wspierania Partycypacji udzielił wsparcia i narzędzi do aktywności obywatelskiej i społecznej 38 osobom, podnosząc jednocześnie ich wiedzę oraz zaangażował grono ponad 20 ekspertów zajmujących się tematyką obywatelską i miejską.

 

Krakowskie Forum Praktyków Partycypacji

Przygotowane i przyjęte przez Dzielnice Plany Rozwoju zostały zaprezentowane podczas Krakowskiego Forum Praktyków Partycypacji – dwudniowego wydarzenia kończącego projekt (marzec 2016), w którym wzięli udział radni, urzędnicy, organizacje pozarządowe oraz aktywiści społeczni.

W Krakowskim Forum Praktyków Partycypacji, pierwszym tego rodzaju wydarzeniu w Krakowie skierowanym do osób na co dzień zajmującym się partycypacją, wzięło udział 89 osób, które mogły wziąć udział w sesjach prowadzonych wzajemnie przez różnych aktywistów i działaczy (w tym dwie osoby z Warszawy). Program został opracowany w ścisłej współpracy z Radą Programową, co stanowi nową jakość w planowaniu tego typu wydarzeń. W ciągu dwóch dni przeprowadziliśmy 13 sesji w trzech blokach, zapewniając możliwość wzmocnienia wiedzy i umiejętności, dodatkowo integrowaliśmy środowisko na wspólnym pieczeniu chleba przed Forum, a także podczas wieczornej imprezy w sobotę (partycypacyjne 1 z 10) oraz poprzez wspólne robienie “marzannowych” ludzików symbolizujących bariery partycypacyjne.

 

Kontakt

Z przyjemnością udzielimy wszelkich informacji związanych z realizacją projektu.
Zachęcamy do kontaktu:

Opiekun merytoryczny projektu, Piotr Marczyk, pod numerem telefonu: 604335499 lub mailowo: piotr@pracowniaobywatelska.pl

© 2014. All rights reserved.
PRACOWNIA OBYWATELSKA
design Ewa Skrzypiec
code Lech Dulian