Przestrzeń dla Seniorów – Dialog Obywatelski Seniorów w Krakowie

Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska od września 2014r rozpoczyna projekt “Przestrzeń dla Seniorów – Dialog Obywatelski Seniorów w Krakowie”, skierowany do seniorów chcących działać na rzecz lokalnej społeczności seniorskiej.

IDEA

Naszą ideą jest stworzenie Sieci Seniorów – “Łączników Dzielnicowych”, którzy będą aktywnie działać na rzecz środowiska seniorskiego we własnych Dzielnicach. Wspólnie z Urzędem Miasta chcemy wypracować model i zasady działania Sieci łączącej i kontaktującej środowisko seniorów ze strukturami UMK oraz Radą Seniorów.

 

DLACZEGO?

W dzi­siej­szych cza­sach szcze­gól­nie ważne jest włą­cza­nie się oby­wa­teli do współde­cy­do­wa­nia o spra­wach lokal­nych.

Działania takie obserwujemy również w Krakowie. Budżet Partycypacyjny, Krakowski Alarm Smogowy, rowerowi aktywiści, Zielony Zakrzówek czy Kraków Przeciw Igrzyskom, to jedne z wielu form aktywizmu, który łączy lokalną społeczność w działaniach na rzecz spraw dla niej ważnych.

 

Czy aktywizm miejski to domena młodych? Może jest w nim również miejsce dla Seniorów?

 

Zaan­ga­żo­wa­nie Senio­rów ma kluczowe znaczenie. Ich doświad­cze­nie, wyni­ka­jące z życio­wej mądro­ści, może być bezcenne. Nie tylko dla lokal­nego samorządu przy podej­mo­wa­niu znaczących decy­zji – zarówno drob­nych, jak np. gdzie posta­wić ławkę, ale i strategicznych jak np. przy planowaniu polityki senioralnej – zaangażowanie seniorów jest ważne przede wszystkim dla samych seniorów.

KOGO SZUKAMY?

Czekamy na Seniorów, którzy chcą zdobyć umiejętności, pozwalające im wpływać na własne otoczenie, angażować i wspierać swoją lokalną społeczność.

Jeśli chce Pani / Pan działać na rzecz środowiska seniorów, aktywnie wspierać swoją lokalną wspólnotę, pośredniczyć w komunikowaniu i działaniu na rzecz jej potrzeb, aktywizować i angażować swoje otoczenie – jednym słowem – stać się Liderem – Łącznikiem Dzielnicowym, ten projekt jest właśnie dla Państwa.

 

Podczas projektu wyłonimy również grupę najaktywniejszych Seniorów, którzy, przy wsparciu Pracowni Obywatelskiej, będą mieli szansę na realizację własnych, autorskich szkoleń.

CO OFERUJEMY?

Uczestnikom projektu zapewniamy udział w bezpłatnych szkoleniach, warsztatach, spotkaniach animacyjnych, a także indywidualnych konsultacjach.

Podczas szkoleń i warsztatów Seniorzy dowiedzą się:

  1. Jak pracować z grupą, współpracować i zarządzać zespołem?

  2. Jak występować publicznie i angażować do wizji zmiany?

  3. Dla­czego warto być aktyw­nym i włą­czać się w dzia­łal­ność spo­łecz­no­ści lokalnej.Czy aktywizm miejski w Krakowie ma tylko młode oblicze?

  4. Jak i co w prak­tyce można zmie­nić w swoim miej­scu zamieszkania?

  5. Na co mogą mieć wpływ jako oby­wa­tele – jak współ­pra­co­wać z lokalną władzą?

  6. Czym jest Rada Seniorów – jakie są jej zada­nia, co możemy wspól­nie osiągnąć?

  7. Jak działają instytucje i organizacje działające na rzecz Seniorów, jak dobrze stworzyć takie miejsce?

Projekt rusza 4 września i będzie trwać do 31 grudnia.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

Harmonogram szkoleń dostępny jest do ściągnięcia tutaj.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Aby wziąć udział w projekcie, należy wypełnić i odesłać formularz na adres: ola@pracowniaobywatelska.pl lub dostarczyć osobiście do biura Pracowni Obywatelskiej, ul. Lubomirskiego 7/4, w godzinach 10-17.
Formularz dostępny jest również on-line.

Z przyjemnością udzielimy wszelkich informacji związanych z realizacją projektu.
Kontakt pod telefonem  792 803 113  lub mailowo ola@pracowniaobywatelska.pl.

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

 

logo_strona

Przestrzeń Dla Seniorów – ruszamy!

Rozpoczęliśmy projekt Przestrzeń dla Seniorów – Dialog Obywatelski Seniorów w Krakowie. W ramach projektu tworzyć będziemy Sieć Seniorów – “Łączników Dzielnicowych”, […]

© 2014. All rights reserved.
PRACOWNIA OBYWATELSKA
design Ewa Skrzypiec
code Lech Dulian