Seniorzy

Senior – w średniowiecznym feudalizmie europejskim określano tak osobę, która weszła w osobisty stosunek zwierzchni z wasalem.

We wczesnym średniowieczu była to osoba wolna, której wasal oddał się pod dożywotnią opiekę i służbę w akcie komendacji w zamian za dzierżawienie beneficjum. Później, w czasach ustroju lennego, seniorem stawało się poprzez zawarcie kontraktu lennego, w którym wystąpiło się jako strona zwierzchnia.

We Francji system wasalstwa-senioratu był tak popularny, że w kapitularzu z Meerssen z 847 roku wprowadzono przymus wybrania sobie seniora obejmujący wszystkich wolnych, a wszyscy seniorzy mieli stać się wasalami monarchy. Możliwość zmiany seniora ograniczona była do ściśle określonych przyczyn zawinionych przez seniora (nałożenie na wasala bezzasadnych obowiązków, nastawanie na jego życie, uwodzenie jego żony bądź bezpodstawana odmowa jego ochrony), określał to kapitularz Ludwika Pobożnego z 816.

Seniorat – stosowana w wiekach średnich zasada określająca porządek obejmowania tronu. Ustanawiana była często po podziale kraju między synów władcy i określała, że po jego śmierci władzę zwierzchnią ma każdorazowo sprawować najstarszy męski przedstawiciel rodu (senior).

Senior – miano przyznawane starszyźnie i instruktorom ZHP, którzy ukończyli 55 lat i złożyli stosowną deklarację właściwemu komendantowi.

Podstawową jednostką organizacyjną seniorów ZHP jest harcerski krąg seniorów.

Biskup senior (łac. episcopus emeritus) – biskup diecezjalny lub biskup pomocniczy, który przeszedł w stan spoczynku, np. osiągnął wiek emerytalny (w Kościele rzymskokatolickim 75 lat), jego zdrowie nie pozwala na wykonywanie urzędu lub istnieje inna przeszkoda. Na ich miejsce mianowani są następcy (w Kościele rzymskokatolickim przez papieża, w Kościołach prawosławnych, Kościołach starokatolickich i luterańskich na ogół przez synod). Podczas spotkań porozmawiamy z uczestnikami o ich potrzebach związanych z funkcjonowaniem miasta. Wspólnie ocenimy np. dostępność/przyjazność infrastruktury, komunikacji, terenów zielonych oraz omówimy bariery, z jakimi spotykają się w swoim otoczeniu. Spotkania odbywać się będą w lokalnych Centrach Aktywności Seniorów lub Klubach Seniora. Podczas szkoleń uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę nt. kompetencji gminy, jak i innych, niezbędnych zagadnień: współpracy z mediami, przygotowania pism, umiejętności wystąpień publicznych. Warsztaty będą odbywać się w centrum miasta. Wyjazd do dwóch organizacji działających na rzecz aktywności osób starszych. Celem wizyty będzie poznanie doświadczeń innych organizacji prowadzących skuteczną działalność na rzecz seniorów, poznanie przykładów udanej współpracy z urzędnikami oraz zwiedzanie Wrocławia. Wsparcie dla uczestników, którzy w grupach podejmą działania na rzecz rozwiązania zdiagnozowanego problemu. Z pomocą tutora uczestnicy wspólne zaplanują i zrealizują kampanię na rzecz zmiany. Każdy z uczestników Akademii otrzyma praktyczną publikację „Poradnik Aktywnego Seniora” prezentującą przykłady działań seniorów, którym udało się wdrożyć zmiany na rzecz poprawy życia osób starszych oraz przedstawiającą prostym językiem, krok po kroku, jak zrealizować kampanię na rzecz takiej zmiany.

Senioralni Poznań – Festiwal o charakterze kulturalno-edukacyjnym, skierowany do mieszkańców Poznania i okolic. Głównym założeniem Senioralnych jest zorganizowanie czasu i przestrzeni dla seniorów i seniorek, pobudzenie ich do działania poprzez edukację, a także manifestacja ich potencjału i zasobów. Projekt zakłada kilka podstawowych działań, m.in.: cykl wykładów otwartych, warsztatów rozwojowych i zajęć dla osób starszych, drzwi otwarte w poznańskich organizacjach, klubach oraz instytucjach działających na rzecz osób starszych, wręczenie certyfikatów podmiotom wyróżnionym w akcji „Miejsce Przyjazne Seniorom”.

Pierwsza edycja imprezy pod nazwą „Senioralia poznańskie” odbyła się w roku 2011, kiedy to odbył się Marsz Aktywności Seniora, podczas którego Prezydent Miasta Ryszard Grobelny symbolicznie przekazał seniorom władzę w mieście, a zakończył się koncertem Haliny Kunickiej. Kolejne edycje odbywają się w każdą ostatnią sobotę września lub pierwszą sobotę października. Do roku 2015 odbyło się pięć edycji imprezy.