Statut

Statut Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego „Pracownia Obywatelska”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego „Pracownia Obywatelska”, zwane dalej
Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.

§3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§5
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§7
Celem stowarzyszenia jest:
1. pobudzanie, rozwój i organizowanie współpracy pomiędzy środowiskami lokalnymi, i
praktykami społecznymi na rzecz umacniania w Polsce społeczeństwa obywatelskiego,
budowy kapitału społecznego; oraz rozwoju i modernizacji kraju;
2. wspieranie spójności społecznej;
3. inicjowanie, wspieranie i organizowanie działalności edukacji obywatelskiej;
4. promowanie udziału organizacji pozarządowych oraz pozostałych podmiotów działalności pożytku publicznego w budowie społeczeństwa obywatelskiego;
5. wspieranie społecznej aktywności, kooperacji i partycypacji obywateli;
6. pobudzanie i rozwój potencjału kulturowego i kreatywnego Polaków;
7. promowanie współpracy międzysektorowej pomiędzy organizacjami społecznymi,
samorządem terytorialnym, sektorem państwowym i gospodarczym.
8. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
9. wspieranie aktywnych form pomocy społecznej oraz animacja społeczności lokalnych i
występujących w nich więzi;
10. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
11. integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
12. rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
13. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
14. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
15. działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
16. inicjowanie, wspieranie i organizowanie działań z zakresu ekonomii społecznej;
17. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
18. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
19. rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
20. wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
21. działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
22. działalność wydawnicza i wystawiennicza;
23. wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
24. integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
25. promocja i organizacja wolontariatu;
26. pomoc Polonii i Polakom za granicą;
27. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

§8
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a. prowadzenie własnych badań;
b. gromadzenie i tworzenie zasobów informacji z zakresu tematyki społecznej oraz ich promowanie;
c. inicjowanie debaty publicznej oraz rekomendowanie rozwiązań o charakterze systemowym w dziedzinie problematyki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem kapitału społecznego i społeczeństwa obywatelskiego;
d. występowanie z petycjami, wnioskami i apelami do władz publicznych;
e. kreowanie i realizację kampanii społecznych;
f. opracowywanie i realizację programów animacji wspólnot lokalnych;
g. przygotowywanie i wydawanie publikacji, opracowań, analiz i sondaży;
h. prowadzenie i wspieranie działań informacyjnych i edukacyjnych, w tym prowadzenie szkoleń, warsztatów doradztwa, seminariów, konferencji, debat, targów;
i. działalność medialną, tj. organizowanie portali internetowych, realizowanie audycji radiowych, telewizyjnych lub internetowych;
j. podejmowanie wspólnych działań z innymi – krajowymi i zagranicznymi – organizacjami,
instytucjami, placówkami naukowymi, w zakresie problematyki społecznej, zwłaszcza
wyznaczonej celami Stowarzyszenia;
k. monitorowanie działań władz samorządowych i innych instytucji;
l. organizowanie manifestacji, happeningów oraz działań o charakterze społecznym i artystycznym;
m. organizację imprez rekreacyjno-sportowych;
n. organizację wydarzeń kulturalnych;
o. organizację wystaw informacyjnych i artystycznych,
2. Dla osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie może współdziałać z innymi podmiotami polskimi i zagranicznymi, na podstawie stosownych umów i porozumień, a także podejmować starania o pomoc rzeczową i finansową od polskich i zagranicznych instytucji i organizacji.

§9
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

§ 10
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, przy czym osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.

§ 11
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

§ 12
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
3. udziału we wszystkich działaniach organizowanych przez Stowarzyszenie,
4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 13
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
2. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
4. regularnego opłacania składek.

§ 14
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
4. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 15
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
b. wykluczenia przez Zarząd:
– z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich,
– z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
– ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 16
Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 17
1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 18
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

Walne Zebranie Członków

§ 19
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego
Zebrania Członków. W drugim terminie uchwały Walnego Zebrania Członków są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków.
4. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 20
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2. uchwalanie zmian statutu,
3. wybór i odwoływanie Prezesa, Skarbnika i Sekretarza i Członków Zarządu, Przewodniczącego i Członków Komisji Rewizyjnej
4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
9. ustalanie wysokości składek członkowskich,
10. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Zarząd

§ 21
1. Zarząd jest powołany do kierowania bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
4. Uchwały Zarządu są podejmowane przy obecności co najmniej połowy jego członków zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 22
Do kompetencji Zarządu należy:
1. organizowanie i kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
6. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

Komisja Rewizyjna

§ 23
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym Przewodniczącego.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej są podejmowane przy obecności co najmniej połowy jej członków zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

§ 24
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
4. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
5. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

§ 25
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a. składki członkowskie,
b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
d. dochody z własnej działalności,
e. dochody z działalności gospodarczej.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Sposób reprezentacji

§ 26
Oświadczenia woli oraz dokumenty na mocy których Stowarzyszenie zaciąga zobowiązania materialne wobec osób trzecich, muszą zawierać podpisy Prezesa oraz drugiego Członka Zarządu

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 27
Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 28
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

© 2014. All rights reserved.
PRACOWNIA OBYWATELSKA
design Ewa Skrzypiec
code Lech Dulian